Propylmagnesiumbromide (ca. 27% in tetrahydrofuraan, ca. 2mol/L)

P501: verwijder de inhoud / container naar een erkende afvalverwijderingsinstallatie.
P223: contact met water niet toestaan.
P260: geen stof/ rook/ gas/ nevel/ dampen/ spray inademen.
P270: Niet eten, drinken of roken bij gebruik van dit product.
P202: niet gebruiken totdat alle veiligheidsmaatregelen zijn gelezen en begrepen.
P240: bodemcontainer en ontvangstapparatuur.
P231 + P232: handvat onder inert gas. Beschermen tegen vocht.
P210: weghouden van hitte/vonken / open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.
P233: de verpakking zorgvuldig gesloten houden.
P201: Raadpleeg voor gebruik speciale instructies.
P243: neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontlading.
P241: gebruik explosieveilige elektrische / ventilatie – / verlichtingsapparatuur.
P242: gebruik alleen vonkvrije gereedschappen.
P271: Alleen buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P264: was de huid grondig na hantering.
P280: Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding / oogbescherming / gezichtsbescherming.
P370 + P378: bij brand: Gebruik droog zand, droog chemisch of alcoholbestendig schuim om te blussen.
P335 + P334: borstel losse deeltjes van de huid af. Dompel in koel water/ wikkel in nat verband.
P308 + P313: indien blootgesteld of betrokken: vraag medisch advies/ aandacht.
P308 + P311: indien blootgesteld of betrokken: bel een antigifcentrum/arts.
P303 + P361 + P353: indien op huid( of haar): trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit. Spoel de huid met water / douche.
P301 + P330 + P331: bij inslikken: Mond spoelen. Niet braken opwekken.
P363: verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.
P301 + P312 + P330 : Bij inslikken: bel een antigifcentrum/arts als u zich onwel voelt. Mond spoelen.
P304 + P340 + P310: bij inademing: breng de persoon in de frisse lucht en blijf comfortabel ademen. Bel onmiddellijk een gifcentrum / arts.
P305 + P351 + P338 + P310: indien in de ogen: voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen. Bel onmiddellijk een gifcentrum / arts.
P403 + P233: bewaren op een goed geventileerde plaats. De container zorgvuldig gesloten houden.
P402 + P404: op een droge plaats bewaren. Bewaren in een gesloten container.
P403 + P235 : Bewaren op een goed geventileerde plaats. Rustig blijven.
P405: opslag afgesloten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.